─●» આજ મારા મંદિરીયામા મ્હાલે શ્રીનાથજી » ─●


Advertisements

જીવન જીવવાની કળા

મધુર રહિયે એટલું સુખ..

સુખી રહિયે એટલી આશાઓ…

જરુરિયાત સંતોષે એટલી સમ્રુધ્ધિ..

હુંફ આપે એટલા મિત્રો…

આજને ગઈકાલ કરતા સુખદ બનાવે તેવી નિશ્રયશક્તિ !!!

♥♪♥  માહી  ♥♪♥