ચરણો મા મુજને રાખો રે


ચરણો મા મુજને રાખો રે
ઝંઝાળો થી છોડાવો રે
ઓ શ્રીજીબાવા

દિન દુખી છુ
સ્વામી શરણાગત છુ તારો
નથી સાધન શક્તિ વાળો રે
ઓ શ્રીજીબાવા

જીવનની પથરાળી કાટાળી કેડીમા
તમે પ્રેમ પુષ્પ પથરાવો રે
ઓ શ્રીજીબાવા

વિનવુ છુ
બસ દર્શનની તમ આશ કરુ છુ
મને નિજ ચરણે બોલાવો રે
ઓ શ્રીજીબાવા

કરજોડી ને ભક્તો તમારા કરે વિનંતી
ભવ સાગર પાર ઉતારો રે
ઓ શ્રીજીબાવા


Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s