શ્રીનાથજી શ્રીનાથજી શ્રીનાથજી શ્રીનાથજી


શ્રીનાથજી શ્રીનાથજી શ્રીનાથજી શ્રીનાથજી
શ્રીનાથજી નુ વદન કમળ જોયુ

કોટિ કલ્પ નુ મેલુ થયુ મન
એક પલક મા ધોયુ
શ્રીનાથજી નુ વદન કમળ જોયુ

શ્રીનાથજી શ્રીનાથજી શ્રીનાથજી શ્રીનાથજી

મોર મુકુટ શ્રી સુંદીરવર નુ
નીરખી મનડુ મોહ્યુ

શ્રીનાથજી શ્રીનાથજી શ્રીનાથજી શ્રીનાથજી

Advertisements

One comment on “શ્રીનાથજી શ્રીનાથજી શ્રીનાથજી શ્રીનાથજી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s