કાનુડાની બંસરીવાગે છે રે વાગે છે,
વૃંદાવન મોરલી વાગે છે
તેનો શબ્દ ગગનમાં ગાજે છે

વૃંદાવન મોરલી વાગે છે … વૃંદાવન
વૃંદા તે વનને મારગ જાતાં,

વા’લો દાણ દધિનાં માગે છે. … વૃંદાવન
વૃંદા તે વનમાં રાસ રચ્યો છે,

વા’લો રાસમંડળમાં બિરાજે છે. … વૃંદાવન
પીળાં પીતાંબર જરકસી જામા,
હાથે પીળો પટકો બિરાજે છે. … વૃંદાવન

કાને તે કુંડળ માથે મુગટ ને,
મુખ પર મોરલી બિરાજે છે. … વૃંદાવન

વૃંદા તે વનની કુંજગલીનમાં,
વા’લો થનક થૈ થૈ નાચે છે. … વૃંદાવન

બાઈ મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર,
દર્શનથી દુઃખડાં ભાંગે છે. … વૃંદાવન

Advertisements