દીપજ્યોતિ:

દીપજ્યોતિ: પરબ્રહ્મ દીપ: સર્વતમોપહ:

દીપેન સાધ્યતે સર્વ સંધ્યાદીપો નમોસ્તુતે

હું સંધ્યા કાળે દીપકને વંદન કરું છું. 

તેનો પ્રકાશ પરમ ચૈતન્યસ્વરૂપ પરમાત્મા છે. 

તેના થકી અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો

નાશ થાય છે.

Advertisements