સુપ્રભાત

રંગની પીંછી વગર તસ્વીર બનાવી દીધી,

દિલમાં ઉતારી જિગરમાં વસાવી લીધી,

તમને પૂછવાનો સમય પણ ના રહ્યો અને

તમારી દોસ્તીમાં અમે દુનિયા વસાવી લીધી...

-અજ્ઞાત

Advertisements