તમારો દિવસ મંગલમય રહે..

“દરેક દુખ કઈક શીખવી જાય છે.

દરેક પરિસ્થિતિ કઈક જણાવી જાય છે.

એક પ્રેમ જ છે કે તે શીખ્યા વિનાઆવડી જાય છે.

બાકી તો દુનિયા માં સમય બધું શીખવી જાય છે!”

-અજ્ઞાત

Advertisements