– તુરાબ ‘ હમદમ ‘

મોતીઓની મારે મન કિંમત નથી ,

ફૂલ પર ઝાકળ હશે તો ચાલશે .

– તુરાબ ‘ હમદમ ‘ –

Advertisements