“બારી એટલે બારી ”

બારી એટલે બારી .

દુનિયા મા બારી જ ના હોત તો માનવી નુ

સમગ્ર અસ્તિત્વ ગુંગળાઇ ગયુ હોત .

બારી ના હોત તો ધરમા બેઠા બેઠા બાહ્ય જગત

ને, તેના સ્વરુપ ને  જોઈ શકાયુ ના હોત.

હા, એ બધુ પુસ્તકો,ટી.વી, ઇન્ટરનેટ દ્રારા પણ

ધર મા બેઠા બેઠા જોઈ શકાય છે,

જાણી શકાય છે.

પણ બારી એટલે બારી જ ,

એની મજા જ કઈ ઓર છે .

[સ્તોત્રઃ હીના પારેખજી નો લેખ “બારી એટલે બારી ” માથી થોડા અંશો ]

Advertisements