શુભ પ્રભાત

આંસુ સુકાયા પછી જે મળવા આવે…
એ સંબંધ છે…, ને…       

આંસુ પેહેલા મળવા આવે ….,
એ પ્રેમ છે……

દરેક ઘર નું સરનામું તો હોય …પણ….

ગમતા સરનામે ઘર બની જાય…..

એ જીવન છે….. .


અજ્ઞાત

Advertisements