છોટી છોટી ગૈયા છોટે છોટે ગ્વાલ

જન્માષ્ટમી ની શુભેચ્છાઓ સર્વે ને …

જન્માષ્ટમી હોય અને આ આપણુ પ્રિય ભજન કેમ ભુલાય..!!

કાન્હા નુ આબેહુબ વર્ણન .

નાચતો જાય અને નચાવતો જાય..

લોકો ને પ્રેરણા આપતો જાય..

છોટી છોટી ગૈયા છોટે છોટે ગ્વાલ

છોટો સો મેરો મદન ગોપાલ

આગે આગે ગૈયા પીછે પીછે ગ્વાલ
બીચમેં મેરો મદન ગોપાલ ………..છોટી છોટી

કારી કારી ગૈયા ગોરે ગોરે ગ્વાલ
શ્યામવરણ મેરો મદન ગોપાલ ……છોટી છોટી

ઘાસ ખાયે ગૈયા દૂધ પીયે ગ્વાલ
માખન ખાયે મેરો મદન ગોપાલ …છોટી છોટી

છોટી છોટી લકુટી છોટે છોટે હાથ
બંસી બજાવે મેરો મદન ગોપાલ…..છોટી છોટી

છોટી છોટી સખીયાઁ મધુબન બાગ
રાસ રચાયે મેરો મદન ગોપાલ ……છોટી છોટી

 

Advertisements