અધિક માસ

હિન્દુ વર્ષમાં દર ત્રીજા વર્ષે આવતા પુરૂષોત્તમ માસને

અધિક માસ કે મલમાસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. 

જે રીતે નદીઓમાં ગંગા ઉત્તમ છે,

ફૂલોમાં કપાસનું ફૂલ ઉત્તમ છે,

પક્ષીઓમાં ગરુડ ઉત્તમ છે,

તેવી જ રિતે મહિનાઓમાં પુરુષોત્તમ માસ ઉત્તમ છે. 

આ માસ ના અધિષ્ઠા દેવ સ્વયં શ્રી પુરુષોત્તમ છે.

હિન્દૂ ધર્મશાસ્ત્રોમાં ભગવાન વિષ્ણુને

જગતના પાલનહાર માનવામાં આવે છે. 

Advertisements