મંગલા ચરણ

श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हे यंगवीन प्रियं ।

नित्यं श्री मधुराधिपं सुखकरं श्री विट्ठलेशं मुदा ॥

श्रीमद्वारवतीश गोकुल पति श्री गोकुलेन्दं विभुं ।

श्री मन मन्मथ मोहनं नटवरं श्री बालकृष्णं भजे ॥

श्रीमद वल्लभ विट्ठ्लो गिरिधरं गोविन्दराया मिधम ।

श्रीमद बालक कृष्ण गोकुलपति नाथं रघुणाम तथा ॥

एवं श्री यदुनायकं किल घनश्यामं च तद्व शजान ।

 कालिन्दिन स्व गुरुं गिरिं गुरु विभुं स्वीयत प्रभुश्च स्मरेत ॥

Advertisements