સલાડ

 

લાગેછે ને એક્દમ કલરફુલ

અને ખાવામા પોષ્ટિક પણ !!

પરન્તુ તેની સાથે થોડી તકેદારી

જોઈએ તો …

ચોમાસામાં સલાડ ખાવા હોય તો  ગરમ પાણીથી શાક ધોઇને ખાવા.

[Source : http://www.gujaratsamachar.com/beta/content/view/69056/292/]

Advertisements