જય શ્રી કૃષ્ણ

वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्

देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरूम् ॥ ६ ॥

વસુદેવસુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દનમ્

દેવકીપરમાનન્દં કૃષ્ણં વન્દે જગદ્ગુરૂમ્ ॥ ૬ ॥

જે વસુદેવજીના પુત્ર, દિવ્ય રૂપ ધરનારા,

કંસ તથા ચાણૂરનો નાશ કરનારા

અને દેવકીજીને માટે પરમ આનંદસ્વરૂપ છે,

તે જગદ્ગુરુ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને હું વંદન કરું છું.

Advertisements