હેપી રવિવાર

કહું છું ફરીવાર,

સદા ખુશ રહો તમે,

અને તમારો પરિવાર,

ઘડી આવે આ વારંવાર

હરો ફરો અને મોજ કરો,

કેમ કે આજ તો છે રવિવાર…..

 

Advertisements