ભીગ લે બુંદો મે ..

સંગીત અને કુદરતનો સીઘો નાતો રહેલો છે.

વરસતા વરસાદ વચ્ચે રેઇન સોન્ગ્સ ની મજા જ કઈ ઓર છે .

ખુબ જ સુંદર ગીત જે કહે છે ભીગ લે બુંદો મે ..

 અહીયા વરસાદ વરસી રહ્યો છે 

તો આ ગીતમા ભીંજાઇ જઈએ  ….

 

Advertisements