આપણું કર્તવ્ય

આપણું કર્તવ્ય છે કે આનંદિત રહેવું.

જો આપણે પ્રસન્ન રહીશું તો

અજ્ઞાતરૂપે પણ સંસારની સારી રીતે ભલાઈ કરી શકીશું.

–સ્ટિવેન્સન

Advertisements