નારી

કરતી ગૃહ સજાવટ, પ્રેમભાવથી નારી,

કરતી સંતાનોતણું પોષણ, પ્રેમભાવથી નારી,

કરતી ગૃહકાર્યો,  પ્રેમભાવથી નારી, 

કરતી કુળધર્મ સેવા,  પ્રેમભાવથી નારી. 

દેવજી ચૂડાસમા, રાજકોટ
Advertisements