પ્લાસ્ટીકના વિકલ્પો

પ્લાસ્ટીકની પેપર બેગોના વિકલ્પો તરીકે

શણ કે કપડાની બેગોનો વપરાશ પ્રચલિત કરવો જોઈએ.

 જોકે,એવી નોંધ લેવામાં આવી છે કે

કાગળની બેગોમાં વૃક્ષોને કાપવાનો સમાવેશ થાય છે અને તેનો વપરાશ મર્યાદિત હોય છે.

Advertisements