અપસાઈડ-ડાઉન ગાર્ડન

એક હટકે ગાર્ડન !

સીલિંગથી ઊંધા લટકાવેલા કૂંડામાં પાણી નાખવું પણ આસાન છે

અને

જો કોઈ ફૂલ કે ફળ ઊગે તો એ માટીને અડીને ખરાબ થશે

એવો કોઈ ડર પણ નથી રહેતો.

જોઈએ કઈ રીતે કરી શકાય અપસાઇડ ડાઉન એટલે કે ઊંધુ ગાર્ડનિંગ.

આ રીતના પ્લાન્ટિંગમાં ટમેટા અને કાકડી મોટા ભાગે ઉગાડવામાં આવે છે,

પરંતુ એવા ઘણા પ્લાન્ટ છે જેને આ રીતે ઉગાડવાથી ફાયદો થઈ શકે છે.

પછી એ વેજિટેબલ હોય, હર્બ કે પછી ફ્લાવર્સ.

reverse-planting

[Source: http://beta.gujaratimidday.com/life/fashion-a-beauty/garden]

Advertisements