જય મા અંબા

નવરાત્રી કાર્ડ્સ

નવરાત્રિના ગરબા ચોકે ચોકે સંભળાઈ રહ્યા છે.

તો મા નો પહેલો ગરબો પ્રસ્તુત છે .

માએ ગરબો કોરાવ્યો ગગન ગોખમાં રે
સજી સોળ રે શણગાર મેલી દિવડા કેરી હાર
માએ ગરબો કોરાવ્યો ગગન ગોખમાં રે

ગબ્બરની લઈ માંડવી માથે ઘુમતી મોરી માત
ચુંદલડીમાં ચમકે રૂડી તારલિયા ની ભાત
જોગ માયાને સંગ નર્યો નીતરે ઉમંગ
રમે જોગણીઓ સંગ રૂડો અવરસનો રંગ

માએ પાથર્યો પરકાશ ચૌદ લોકમાં રે
હે માએ ગરબો કોરાવ્યો ગગન ગોખમાં રે

 

Advertisements