કુમકુમના પગલાં પડ્યાં

કુમકુમના પગલાં પડ્યાં

માડીના હેત ઢળ્યાં

જોવા લોક ટોળે વળ્યાં રે

માડી તારા આવવાના એંધાણ થયાં

તું જો પધાર

સજી સોળે શણગાર

આવી મારે રે દ્વાર

થશે પાવન પગથાર

દીપશે દરબાર

વહેશે રંગની રસધાર

ગરબો ગોળ ગોળ ઘૂમતો થાશે સાકાર થાશે

 ચાચરના ચોક ચગ્યાં

દીવડીયા જ્યોત ઝગ્યાં

મનડાં હારોહાર હાલ્યાં રે

માડી તારા આવવાનાં એંધાણ થયાં

કુમકુમના પગલાં પડ્યાં

માડીના હેત ઢળ્યાં

જોવા લોક ટોળે વળ્યાં રે

માડી તારા આવવાના એંધાણ થયાં

 

Advertisements