હે રંગલો જામ્યો કાલિંદરીને ઘાટ

હે રંગલો જામ્યો કાલિંદરીને ઘાટ

છોગાળા તારા હો રે છબીલા તારા

હો રે રંગીલા તારા

રંગભેરુ જુએ તારી વાટ રંગલો

હે હાલ્ય હાલ્ય હાલ્ય વહી જાય રાત વાતમાં ને,

માથે પડશે પરભાત

છોગાળા તારા હો રે છબીલા તારા હો રે રંગીલા તારા

રંગભેરુ જુએ તારી વાટ રંગલો

 હે રંગરસીયા હે રંગરસીયા તારો રાહડો માંડી ને,

ગામને છેવાડે બેઠાં

હે કાના ગોકુળની ગોપલીએ,

તારે હારુ તો કામ બધા મેલ્યાં હેઠાં

હે તને બરકે તારી જશોદા માત

છોગાળા તારા હો રે છબીલા તારા હો રે રંગીલા તારા

રંગભેરુ જુએ તારી વાટ રંગલો

હે રંગલો જામ્યો કાલિંદરીને ઘાટ….

હે મારા પાલવનો છેડલો મેલ,

છોગાળા ઓ છેલ કે મન મારુ ધડકે છે

હે તુ છોડવો ને હુ તો તારી વેલ

તુ મોરલો હુ ઢેલ કે મન મારું ધડકે છે

 

Advertisements