જય જગદંબે અંબે મા

જય જગદંબે અંબે મા તારો મહિમા અપરંપાર

ભક્તો ની છે તુ રખવાળી તારા ગુણોનો જય જય કાર

બોલો…જય જગદંબે અંબે મા

નવરાત્રીની નવ નવ રાતે રંગે રમીએ માની સાથે 

સોળે સજી શણગાર કરિ માં

દર્શન દેજે અમને ઠાર છે 

જય જગદંબે અંબે મા તારો મહિમા અપરંપાર

ભક્તો ની છે તુ રખવાળી તારા ગુણોનો જય જય કાર

બોલો…જય જગદંબે અંબે મા

Advertisements