કુમ કુમ ચોખલિયા ને ફુલડા મંગાવુ

કુમ કુમ ચોખલિયા ને ફુલડા મંગાવુ

આસોપાલવ ના તોરણ બંધાવી માંનુ પૂજન કરાવું.

લાખ લાખ દિવડા નો ગરબો કોરાવુ

અબિલ ગુલાલે ગરબો વધાવી માંના મોધમ કરાવું.

Advertisements