મમતામયી માં ને વંદન

માની મમતાની ઊંડાઈ દરિયાથી વધુ

અને

પ્રેમની ઊંચાઈ હિમાલયથી પણ વધુ છે,

તેથી જ વેદ, શ્રૃતિ, સ્મૃતિ, પુરાણ વગેરેમાં 

માની સ્તુતિ અને તેમની અમાપ શક્તિને પૂજનીય માનવામાં આવી છે.

માં સર્વના દુખોને દુર કરે .

Advertisements