સફાઈ કરતી વખતે આટલું ધ્યાન રાખો

માસ્ક પહેરવાનું ન ભૂલો.

ભૂખ્યા-તરસ્યા કામે ન વળગો.

મેઇન સ્વીચ ઓફ કરી દો.

ભીના હાથે ઇલેક્ટ્રિસિટીનાં ઉપકરણ સાફ ન કરો.

નકામા અને ઉપયોગી ડોક્યુમેન્ટનું વર્ગીકરણ કરો.

ઘરનો કચરો શેરીમાં ન ફેંકો અને પોલિથિનની બેગને ન બાળો.

મ્યુઝિક ઓન કરીને કામ કરો, કામનો કંટાળો નહિં આવે.

[Source: http://www.24dunia.com/gujarati-news/shownews]

Advertisements
By આપણુ ગુજરાત Posted in ધર