ખીલે છે ગુલાબ !

 

 

કોણ મોહતાજી વસંતોની કરે

તમને સંભારુંને ખીલે છે ગુલાબ !

 

-દીપક બારડોલીકર

Advertisements