મંગલ-મૂરતિ મારુતિ-નંદન

Hanuman2283

મંગલ-મૂરતિ મારુતિ-નંદન

સકલ આમાંગલ મલ-નિકંદન. – ૧ મંગલ.

પવંતનય સંત હીતકારી

હૃદય બિરાજત અવધ-વિહારી. – ૨ મંગલ.

માતુ -પિતા ગુરુ ગણપતિ સારદ

શિવા સમેત શંભુ સુક – નારદ -૩ મંગલ.

ચરણ ક્મલ બંદઉ સબ કાહુ

દેહુ રામપદ – નેહુ નીબાહૂ – ૪ મંગલ.

વંદો રામ – લખન – વૈદેહી

યે તુલસી ક પરમ સ્નેહી – ૫ મંગલ.

જય જય હનુમાન ગોસઈ

કૃપા કારહુ ગુરૂદેવ કી નાઈ – ૬ મંગલ.

Advertisements