આપણે બે ..

આપણે બે એટલે, એક જ શેર ની બે પંક્તિઓ

વિરોધાભાસ હોવા છતાં પણ અર્થ પ્રગટ્યા કરે.

– જનક મ દેસાઈ

Advertisements