એમ અમસ્તુ ગમવું છે !

**********

સૌના મનમાં રમવું છે, એમ અમસ્તુ ગમવું છે !

દરિયો થૈ ના અટકું ક્યાંય ઝરણાં જેવું ભમવું છે !

સૂર્ય ભલે ચમકે દિવસે, અંધારે ટમટમવું છે !

વૃક્ષ સમું લ્હેરાઈને, વાતાયનને ખમવું છે !

રાખી મન પ્હાડ સમું દૃઢ, તૃણ સરીખું નમવું છે !

થાય ગઝલ પણ આફરીન, એમ શબ્દમાં શમવું છે.

ઊગી જઉં દિલમાં ‘સુધીર’, એ રીતે આથમવું છે !

-સુધીર પટેલ

Advertisements