શુભ સંધ્યા

“જીવનમાં મુશ્કેલીઓ તો અનેક હોય છે,

પરંતુ તે દરેકનો એક રસ્તો હોય છે.

અને એ રસ્તો એને જ મળતો હોય છે,

કે જેનો ચહેરો સદાય હસતો હોય છે.” 


-અજ્ઞાત