હેલ્થ ઇસ વેલ્થ

સ્વાસ્થ્ય આપણી સૌથી મોટી પુંજી છે,

પરંતુ સારા હેલ્થ માટે નિયમિત રીતે કસરત કે ચાલવુ  પણ જરૂરી છે.

દરેક વ્યક્તિ એદરરોજે ૩૦ થી ૪૦ મિનિટ વોક/ જોગ/ સ્વીમ કરવુ જોઇએ.

જે તમારી કેલરી ને બર્ન કરવામા અને મેટાબોલીક રેટ ને ઉંચુ લાવવામા મદદ કરે છે .

જોડે જોડે  ભોજન સંતુલિત સ્વાસ્થ્યવર્ધક હોવુ જોઇએ .

❤ ══════ ❤ ══════ ❤ ══════ ❤ ══════ ❤ ═════ ❤

My Personal Goals are to be Happy, Healthy

and to be surrounded by Loved Ones.
Kiana Tom

❤ ══════ ❤ ══════ ❤ ══════ ❤══════ ❤═════ ❤

 

Advertisements