નીટેડ ફુટવેર

નીટેડ ફુટવેર ઠંડીમા કોઇપણ ફુટવેર કરતા વધારે ગરમાવો આપે છે.

ઠંડીમા પગના તળીયા ને ગરમ રાખવા જરુરી છે જેથી શરીરમાં ગરમી જળવાઈ રહે.

ડોક્ટર્સ પણ પગ મા મોજા પહેરી રાખવાની સલાહ આપે છે.

વીન્ટર સીઝન ધણા બધા ઓપશન્સ લાવે છે

જેમા ટીપીકલ ઉનના મોજા સિવાય નીટેડ ફુટવેર પણ તમે પહેરી શકો છો

જે સ્વાસ્થય સાથે સ્ટાઇલીશ લુક પણ આપે છે.

knitted-footwear- (27)

Ruggedly Warm Loafers

Click Here if You cant see Images

Advertisements
By આપણુ ગુજરાત Posted in ફેશન