ચા સાથે શુભ દિન

એક પ્રચલીત પંક્તિ…

પહેલી ધુંટે થાક બધો છુ

અને

બીજી ધુંટે હળવાશ અને હું..!!

તો આવી જ ચા સાથે શુભ દિન

Advertisements