શુભ રવિવાર

ஜ શુભ રવિવાર ஜ

” જો તમે સુંદર હો તો તે માતા – પિતા દ્વારા મળેલી ભેટ છે,

જો તમે તમારું જીવન સુંદર બનાવશો તો

એ તમારા દ્વારા માં-બાપ ને આપેલી ભેટ હશે.“

Advertisements