ઈન્દ્રોડા પાર્ક( ગાંધીનગર)

વન્ય જીવો ઉપરાંત

અહીં બોટાનિકલ ગાર્ડનમાં સવા ત્રણસો કરતા વધારે પ્રકારના વૃક્ષો

એક જ સ્થળે જોઈ શકાય છે.

[naturan_beauty_at_indroda_nature_park%255B7%255D.jpg]

[Photo : Web World ]

Advertisements