પંચશીલ સૂત્ર..

ગુજરાતી સાંભળીએ, ગુજરાતી બોલીએ,

ગુજરાતી વાંચીએ, ગુજરાતી લખીએ, ગુજરાતી  જીવીએ.

– વિપુલ કલ્યાણી.

 

 

Advertisements