દરિયા સાથે દોસ્તી મારી, નદીઓ સાથે નાતો..

Lilucham

સ્વ.સુરેશ દલાલનું આ ગીત, જીંદગીની જીતનું સંગીત છે.

દરિયા સાથે દોસ્તી મારી, નદીઓ સાથે નાતો

છલાંગ મારતા ઝરણા સાથે હું તો ગીતો ગાતો

લીલાંછમ આ વૃક્ષો વ્હાલા, પહાડો મારા ભેરુ

વ્હાલું મને લાગે કેવું નાનું અમથું દેરું

ફૂલ ને ઝાકળ, દળ વાદળ ને હર્યું ભર્યું ઘાસ

મારો સૌની સાથે કેવો સહજ મળે છે પ્રાસ

સરોવરના આ હંસકમળની સાથે કરતો વાતો

દરિયા સાથે દોસ્તી મારી, નદીઓ સાથે નાતો..

 

Advertisements