હરિનામ સંકીર્તન

હરિનામ સંકીર્તન અને પ્રભુ સુમિરનમાં એવી મહાશક્તિ છે

જે જીવનમાં આવનારી મોટામા મોટી મુશ્કેલીના પહેલા જ નિવારણ કરી નાખે છે.

વસ્તુત: મુશ્કેલીઓ તો શુ ભગવાનનુ નામ

મહાપ્રલયની દિશા બદલવાની ક્ષમતા રાખે છે.

મનુષ્યને પોતાના વ્યસ્ત જીવનમાં

હરિનાથ સુમિરનને માટે થોડો સમય અવશ્ય કાઢવો જોઈએ.

એ જ માણસના જીવનનો અસલી ખજાનો છે.

Advertisements