અનાનાસ- ઇન્ડોર પ્લાન્ટ

આપણે આગળ ની પોસ્ટ મા જોયુ તે પ્રમાણે પાઇનેપલ સ્વસ્થ માટે આશીર્વાદ સમાન છે.. પણ અત્યાર ની મોધવારી  ને લીધે ધણા લોકો તેને દરરોજે ખાઇ શક્તા નથી..

જેવી રિતે તેનામાં ગુણોનો ખજાનો છે તેવી જ રિતે તેને ઇન્ડોર પ્લાન્ટ તરીકે ઉગાડવુ એટલુ જ સહેલુ છે.. તો જોઇએ એક વિડીયો જેમા તે કેવી રિતે ઉગાડવામા આવે છે જેમા બહુ સ્કીલની તો જરુર નથી પણ હા ખુબ જ ધીરજ  ની જરુર છે કારણકે તેને ગ્રો થતા જ ધણો સમય નીકળી જાય છે ..

 

 

 

Advertisements