પધારો ફાગણ

Fagan Formato Ayo

વસંત પાંગરે નવ જોબન ઉમંગ આજ,મધુરા પાંગરે દ્રુમ વેલી ઉછરંગ આજ.

વનરાજી શોભે થઈને સુહાગન આજ,પ્રિયતમ પધારો લઈને ઉમંગ આજ.

કેસરિ સાજ શોભે,લઈને ગુલાલ આજ,ફુલડાની ફોરે ભ્રમર ગુંજે ઉમંગ આજ.

હીરા મોતીડે સેર ગુંથાવુ ગજરા આજ,આવો તો મનોહર થાયે ઉમંગ આજ.

ધીરે ના ધરપત હૈયે હુલ્લાશ આજ,પધારો ફાગણ ફોરે થાયે ઉમંગ આજ.

– કાન્તિજી વાછાણી
[સ્તોત્ર ઃ સબરસ ગુજરાતી ]
Advertisements