આશાથી ભરેલો દિવસ

Djamel M & Amira H

નિરાશાવાદી માણસ દરેક તકમા મુશ્કેલીઓ શોધે છે,

જ્યારે આશાવાદી માણસ દરેક મુશકેલીમા તકો શોધે છે.. !

 – વિન્સટન ચર્ચિલ –
Advertisements