જ્યાં રહો ત્યાં મસ્ત રહો.

કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં ગમે ત્યાં હો,

પરંતુ મનમાં કમજોરી આવવા ન દો.

જ્યાં રહો ત્યાં મસ્ત રહો.

– બ્રહ્માનંદ સરસ્વતી
Advertisements