સુપ્રભાત

કર્મનું ફળ પ્રભુ આપવાના જ છે,

એવી સમજણ જેનાં હ્રદયમાં છે તેના કર્મમાં સુગંધ હોય છે.

એને બીજા કોઈ તરફથી કદરની અપેક્ષા હોતી નથી.

– પાંડુરંગ આઠવલે
Advertisements