એપેટાઇઝર કે સ્ટાર્ટર

મિત્રો , મેરેજ મા આપણે એપેટાઇઝર કે સ્ટાર્ટર જોવા મળે છે .

પણ કોઇ વખત ધરે પણ આપણે આ જ એપેટાઇઝર ને સામેલ કરવાનો વિચાર

Meal મા ચાર ચાંદ લગાવી દે છે..

આપણે સામાન્યરિતે ધરે સુપ ને એપેટાઇઝર તરીકે બનાવતા હોય છે, ખરી રિતે

કેટલી બધી એપેટાઇઝર રેસીપી છે જે સહેલાઇ થી આપણૅ ધરે જ થોડા જ સમય મા બનાવી

શકીયે છે જેની એક ઝલક જોઈ લઈએ ..

Advertisements
By આપણુ ગુજરાત Posted in રસોઈ