વરસાદની હેલી

આ ઝરમર …. દેખાણી?  હા
આ વરસાદની હેલી…. દેખાણી?  હા હા
અને વરસાદ ની રાણી…દેખાણી? દેખાણી

જો બાળકો….
-કાગળ ની હોડી
ધરતી છે માતા
-હે મા તારી જય હો !!!

મન મુકી પલળવા વરસાદની ભાષા લેવી જાણી
આ વરસાદની હેલી…. દેખાણી

અજ્ઞાત

Advertisements