ભીની સાંજ મુબારક દોસ્તો ..!!

વરસાદ વરસી રહ્યો છે ..  વરસાદ ની બુંદો  વાતાવરણમાં ઠંડક ભરી દે છે.

અત્યારે તો આખુ વડોદરા વરસાદની બુંદુ થી તરબતર  થઈ ગયુ છે , તેમાં એક

કપ ઓફ કોફી અને જોડે જોડે સંગીત ના સુર પણ રેલાય   .. તો આવી જ ભીની

ભીની સાંજ મુબારક દોસ્તો ..!!

Advertisements