સુનહરી સવાર

રોજ પડે છે પણ આજ અનોખી પડી છે સવાર,

આજ આ તે સોનેહરી કિરણોની પડી છે સવાર.

ઉઠીને ઝાંક્યુ ઝરોખાથી ખીલેલા સુંદર ફુલો,

સમીર પણ લહેરાતો હતો આજ મધમ મધમ,

એ સર્વે લાવતા હતા એવા તે મુજમા ખુમાર,

મન ને ગમી ગઇ આવી આ સુનેહરી સવાર.

ઉડતો થયો આસમાનમા પરિંદોની માફક,

પહોચવા ક્ષતીજ પાર ધરતી ની માફક,

કહેશો કોઇ શુ ક્યારેય પહોચી હશે એ ધરા,

કોશીશ કરાવવા આવી આ સુનહરી સવાર.

નીશીત જોશી

Advertisements